Algemene voorwaarden Anouk bakt door van maart 2020 

Algemene voorwaarden voor de levering van diensten en/of producten van ‘Anouk bakt door’

 

Artikel 1. Definities

Opdrachtnemer: Anouk bakt door, die haar diensten en/of producten aanbiedt aan derden, te weten de opdrachtgever.
Opdrachtgever: De natuurlijke of rechtspersoon of vennootschap die met opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten tot de levering van diensten en/of producten.
Overeenkomst: Een overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer ter zake een of meer door opdrachtnemer te verlenen diensten en/of producten tegen een door opdrachtgever te betalen prijs.
Annulering: De in enige schriftelijke vorm door opdrachtgever gedane mededeling dat van een of meer overeengekomen diensten en/of producten geheel of gedeeltelijk geen gebruik zal worden gemaakt, dan wel de in schriftelijke vorm door opdrachtnemer gedane mededeling dat een of meer overeengekomen diensten en/of producten geheel of gedeeltelijk niet verleend zullen worden.
Dagen: Met dagen worden bedoeld kalenderdagen.
Werkdagen: Met werkdagen worden bedoeld alle dagen met uitzondering van zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer met opdrachtgever gesloten overeenkomsten en op alle aanbiedingen van opdrachtnemer tot het sluiten van een overeenkomst. Andere algemene voorwaarden zijn daarop niet van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2.2 Afwijken van deze Algemene voorwaarden is slechts mogelijk indien dit schriftelijk is overeengekomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen/offertes

3.1 Alle door opdrachtnemer gedane aanbiedingen zijn 14 werkdagen geldig, tenzij anders vermeld en/of tenzij opdrachtnemer de aanbieding binnen die termijn intrekt.

3.2 Een door opdrachtgever voor akkoord ondertekende aanbieding is bindend voor de opdrachtgever. Deze voor akkoord getekende aanbieding is de gesloten overeenkomst die opdrachtgever en opdrachtnemer met elkaar zijn overeengekomen.

3.3 Opdrachtnemer is pas gebonden als zijn schriftelijke aanbieding tijdig is aanvaard. Het risico van onduidelijkheden door mondelinge of telefonisch gegeven opdrachten en gedane mededelingen berust bij opdrachtgever.

3.4 Opdrachtgever kan tot 3 dagen voor de datum van uitvoering een wijziging doorgeven in de overeengekomen dienstverlening of het aantal te leveren producten aan opdrachtnemer. Opdrachtnemer bepaalt op basis hiervan met welk bedrag de overeenkomst dient te worden aangepast. Indien deze aanpassing een vermindering van het bedrag van de oorspronkelijke overeenkomst oplevert van meer dan 20% van dat oorspronkelijke bedrag, dan is er sprake van een gedeeltelijke annulering, waarop artikel 6 van overeenkomstige toepassing is.

 

Artikel 4. Prijzen

4.1 Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. Ook alle overige heffingen, welke van overheidswege worden opgelegd, komen voor rekening van opdrachtgever.

4.2 Verstrekt opdrachtnemer een samengestelde prijsopgave, dan bestaat er geen verplichting tot uitvoering van een gedeelte van de opgave tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs.

 

Artikel 5. Betaling

5.1 De betaling dient te geschieden 14 werkdagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld in de offerte.

5.2 Opdrachtgever is verplicht 50% van de overeengekomen prijs als aanbetaling bij de totstandkoming van de overeenkomst te betalen, indien opdrachtnemer dit heeft vermeld in de offerte.

5.3 Indien een aanbetaling niet tijdig ontvangen is, heeft opdrachtnemer het recht de opdracht per direct te annuleren en verdere uitvoering van de opdracht te weigeren, zonder in verzuim te geraken. Dit geldt als een annulering door opdrachtgever en artikel 6 is van overeenkomstige toepassing.

5.4 Indien opdrachtgever niet binnen 14 dagen na factuurdatum volledig heeft betaald, is opdrachtgever zonder ingebrekestelling met ingang van de datum waarop de betalingstermijn is verstreken tot aan de datum van betaling aan opdrachtnemer over het uitstaande bedrag een rente per kalendermaand verschuldigd van 2%. Een gedeelte van een maand wordt hierbij voor een volle maand gerekend.

5.5 In geval opdrachtgever in gebreke is aan zijn betalingsverplichtingen of andere verplichtingen te voldoen, is opdrachtgever vergoeding verschuldigd van alle kosten die opdrachtnemer moet maken ter verkrijging van voldoening buiten rechte, verder te noemen ‘incassokosten’. Deze incassokosten worden gesteld op minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van € 120,- Uit het enkele feit dat opdrachtnemer juridische bijstand heeft ingeroepen, blijkt de gehoudenheid tot betaling van incassokosten. Daarnaast draagt opdrachtgever de kosten van gerechtelijke maatregelen ter verkrijging van voldoening, indien daartoe door opdrachtnemer wordt overgegaan.

5.6 Eventuele geschillen tussen opdrachtnemer en opdrachtgever naar aanleiding van door opdrachtgever gedane reclames, dan wel uit anderen hoofde, geven opdrachtgever niet het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten, tenzij deze daartoe door de bevoegde rechter uitdrukkelijk is gemachtigd. 

 

Artikel 6. Annuleringen

6.1 Opdrachtgever is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten.

6.2 Kosten van annulering

• Bij annulering van de overeenkomst is de opdrachtgever te allen tijde verplicht € 25,- administratiekosten te betalen.

• Bij annulering van 14 tot 7 dagen voor de afgesproken leveringsdatum is opdrachtgever verplicht 20% van de totaalprijs te betalen.

• Bij annulering van 7 tot 2 dagen voor de leveringsdatum is opdrachtgever verplicht 50% van de totaalprijs te betalen.

• Bij annulering binnen 48 uur voorafgaande voor de leveringsdatum is opdrachtgever verplicht 100% van de totaalprijs te betalen.

6.3 Annulering kan uitsluitend schriftelijk of per e-mail gebeuren, bij voorkeur vooraf gegaan door zo spoedig mogelijke telefonische melding van de annulering.

6.4 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor opdrachten die achteraf in strijd blijken met overheidsvoorschriften, dan wel de goede smaak, te annuleren, ook indien de opdracht reeds bevestigd is en/of er een begin van uitvoering is gemaakt. Dit geldt ook als het een annulering door opdrachtgever betreft en artikel 6 is in een dergelijk geval van overeenkomstige toepassing.

6.5 Opdrachtnemer is gerechtigd om wegens overmacht de overeenkomst te annuleren. Als overmacht zal gelden voorziene of onvoorziene, voorzienbare of onvoorzienbare omstandigheden die het uitvoeren van de overeenkomst door opdrachtnemer zodanig bemoeilijkt dat het uitvoeren redelijkerwijs onmogelijk dan wel bezwaarlijk wordt. Onder zodanige omstandigheden worden mede verstaan zodanige omstandigheden bij personen en/of diensten en/of instellingen waarvan opdrachtnemer gebruik wenst te maken bij het uitvoeren van de overeenkomst, alsmede alles wat voor voornoemde als overmacht of opschortende, dan wel ontbindende voorwaarde geldt. Zo mogelijk biedt opdrachtnemer onder dezelfde voorwaarden aan de opdrachtgever (een) vervangende mogelijkheden aan op het overeengekomen tijdstip dan wel in een andere periode. In het voorgenoemde geval heeft de opdrachtgever het recht het door opdrachtnemer geboden alternatief te weigeren. Een weigering dient schriftelijk en uiterlijk 7 dagen na aanbod aan opdrachtnemer kenbaar gemaakt te worden, bij gebreke waarvan het aanbod is aanvaard.

 

Artikel 7. Uitvoering

7.1 De uitvoering van de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is gebaseerd op de door opdrachtgever aangegeven aard van het evenement, opgegeven aantallen en opgegeven omstandigheden. Indien de opgave van opdrachtgever niet overeenkomt met de daadwerkelijke aantallen, omstandigheden of aard van het evenement, is opdrachtnemer, onverminderd het bepaalde in artikel 3.3, niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen daarvan.

7.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat opdrachtnemer alle noodzakelijke voorbereidingen tijdig op de locatie kan uitvoeren onder kosteloze terbeschikkingstelling van de nodige faciliteiten, zoals gas, water en elektriciteit en ruimten tenzij anders overeengekomen. 

7.3 Indien opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met opdrachtnemer voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt, heeft opdrachtnemer het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens opdrachtgever op te schorten en alle overeenkomsten met opdrachtgever te ontbinden, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling dan wel rechterlijke tussenkomst benodigd is, een en ander met behoud van het recht op schadevergoeding. In dat geval is al hetgeen opdrachtgever aan opdrachtnemer verschuldigd is, terstond opeisbaar.

7.4 Opdrachtnemer neemt maatregelen om de geheimhouding te verzekeren van alle aan opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en inlichtingen. Opdrachtnemer zal zodanige gegevens en inlichtingen niet zonder schriftelijke toestemming van opdrachtgever aan derden kenbaar maken.

 

Artikel 8. Transport en werkomstandigheden

8.1 Opdrachtgever zorgt er voor dat de toegang tot de ruimten waarin opdrachtnemer werkt onbelemmerd is en dat in het algemeen het werk ter plaatse een goede en ongestoorde voortgang kan vinden.

8.3 Opdrachtgever geeft opdrachtnemer de ruimte te kunnen werken volgens de wettelijke regels op het gebied van hygiëne, arbo en milieu.

 

Artikel 9. Klachten

9.1 Opdrachtgever is verplicht bij de uitvoering van de verstrekte opdracht te controleren of de uitvoering van de opdracht overeenkomt met hetgeen opdrachtgever wenst.

9.2 Klachten zijn slechts schriftelijk en gemotiveerd mogelijk binnen 5 werkdagen na uitvoering van de opdracht. Uitgangspunt bij klachten is de tussen partijen overeengekomen offerte. Kennelijke druk-, schrijf- en/of telfouten, dan wel onduidelijkheden in een offerte binden opdrachtnemer niet.

9.3 Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor tekortkomingen die zijn veroorzaakt of ontstaan door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, dan wel door van buiten komende oorzaken.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

10.1 Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook geleden door opdrachtgever en/of diens gasten en/of degenen die hen vergezellen en/of derden, tenzij de schade het directe gevolg is van opzet of grove schuld van opdrachtnemer.

10.2 Iedere eventuele aansprakelijkheid van opdrachtnemer, uit welken hoofde dan ook, is steeds beperkt tot maximaal 50% de overeengekomen prijs van de opdracht dan wel, indien dat meer is, het bedrag dat ter zake het betreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van opdrachtnemer vergoed wordt.

10.3 De opdrachtnemer kan nimmer aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade.

 

Artikel 11. Overmacht

11.1 Als overmacht voor opdrachtnemer gelden alle omstandigheden buiten toedoen van opdrachtnemer, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Als overmacht geldt in het bijzonder ook vertraging als gevolg van onverwachte verkeersopstoppingen; een dergelijke vertraging en de gevolgen daarvan kunnen opdrachtnemer nimmer worden toegerekend en komen nimmer voor zijn rekening. Onder overmacht zal in ieder geval mede begrepen zijn: het geheel of gedeeltelijk uitvallen door welke oorzaak dan ook van de installaties benodigd voor de uitvoering van een overeenkomst, belemmerende overheidsbepalingen en verzoeken, onlusten, stakingen, storingen in de geregelde aanvoer van door derden te leveren goederen, alsmede water en energieleveringen, brand of ongevallen, transportbelemmeringen of beslaglegging van welke soort of om welke reden dan ook.

11.2 Bijzondere omstandigheden die stagnatie in de bereiding of verzending veroorzaken, zij het voorzien of onvoorzien, schorten de verplichting tot levering van opdrachtnemer voor de duur van deze omstandigheid op.

 

Artikel 12. Geschillen

12.1 Geschillen worden geacht te bestaan op het moment dat één van de partijen daarvan aan de andere partij schriftelijke mededeling doet.

12.2 Alle geschillen met betrekking tot of voortvloeiende uit of verband houdende met de door opdrachtnemer gedane offertes en de met opdrachtnemer gesloten overeenkomsten alsmede alle invorderingen wegens wanbetaling, zullen bij uitsluiting worden gebracht voor de absoluut bevoegde rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer, tenzij opdrachtnemer verkiest de vordering in te stellen voor de rechter van de woonplaats van opdrachtgever.